CAPITOLUL I - Dispoziții generale


1. Regulamentul circulaţiei rutiere (în continuare Regulamentul) cuprinde normele ce determină circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora. Respectarea prezentului Regulament va garanta securitatea tuturor participanţilor la trafic, protecţia mediului, ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi apărarea proprietăţii acestora.

2. În Republica Moldova vehiculele se conduc pe partea dreaptă a carosabilului în sensul de mers. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepţia vehiculelor aflate în traficul internaţional.

3. Participanţii la trafic sînt obligaţi să respecte regulile de circulaţie, semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalele şi indicaţiile agentului de circulaţie, condiţiile tehnice ale prezentului Regulament şi prin acţiunile lor să nu cauzeze prejudicii altor participanţi la trafic, să nu-i expună pericolului, precum şi să nu creeze neîntemeiat obstacole circulaţiei care ar depăşi pe acele care sînt provocate de circumstanţe iminente.

4. Orice participant la trafic care respectă prezentul Regulament este în drept să conteze pe faptul că şi ceilalţi participanţi la trafic execută cerinţele acestuia.

5. Este interzisă crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucrărilor pe drum, depozitarea de materiale ori lăsarea de obiecte pe carosabilul drumurilor publice sau pe trotuare, fără acordul prealabil al poliţiei. Nu este considerată producătoare de restricţii lăsarea unor materiale sau obiecte pe trotuare în cazul în care, prin aceasta, nu se stînjeneşte circulaţia pietonilor.
Obstacolele producătoare de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le creează, cu mijloace de semnalizare a lucrărilor pe drum, conform prescrierilor date de poliţia.

6. Este interzisă desfășurarea de concursuri, antrenamente sau curse cu vehicule pe drumurile publice, cu excepția celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliție. Organizatorii sînt obligați să întreprindă toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic.

7. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni şi termeni semnifică:

accident în traficul rutier - eveniment produs ca urmare a încălcării normelor de siguranţă a traficului rutier, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule aflate în circulaţie pe drumul public, în urma căruia a rezultat vătămarea sănătăţii, integrităţii corporale, decesul uneia sau a mai multor persoane ori a fost cauzat un prejudiciu material;

acostament (fig.  6F ) - fîşie laterală cuprinsă între limita carosabilului şi marginea platformei drumului;

agent de circulaţie - persoană echipată corespunzător, abilitată cu funcţii de control şi reglementare a traficului rutier prin intermediul semnalelor stabilite de prezentul Regulament (poliţistul, agentul de cale ferată, angajatul serviciilor de întreţinere a drumurilor, persoana de gardă la bacul de transbordare);
Figura 1.
А - Remorcă. В - Remorcă ușoară. С, D - Semiremorcă.
ansamblu de vehicule (fig. 1) - garnitură formată dintr-un autovehicul tractor şi o remorcă sau semiremorcă, care circulă pe drumul public ca un tot întreg;
Figura 2. Autostradă.

autostradă (fig. 2) - drum construit, amenajat şi semnalizat prin indicatorul  5.2 , care are carosabilele despărţite prin banda de separare, iar în lipsa acesteia - prin alte mijloace, destinat exclusiv circulaţiei autovehiculelor cu mare viteză, neavînd intersectări la acelaşi nivel cu alte drumuri, căile ferate şi trecerile pentru pietoni;

autovehicul - vehicul autopropulsat, destinat transportului de persoane sau de bunuri ori efectuării de lucrări, cu excepţia ciclomotorului şi a vehiculelor pe şine. Troleibuzul este considerat autovehicul;

bandă de circulaţie (fig.  6D ) - spaţiu longitudinal al părţii carosabile, delimitat sau nu prin marcaje rutiere, avînd o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă a unui şir de vehicule, altele decît vehiculele care se deplasează pe două roţi;
Figura 3. Bandă de separare.

bandă de separare (fig. 3,  6E ) - element al drumului, evidenţiat constructiv şi/sau prin marcaj, care separă părţile carosabile limitrofe şi care nu este destinat pentru deplasarea şi oprirea pe el a vehiculelor;

bicicletă (tricicletă) - vehicul prevăzut cu două (trei) roţi şi pedale sau manivele, pentru propulsarea acestuia pe drum de forţa musculară a utilizatorului;

carosabil (fig.  6C ) - porţiune din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor. Drumul poate avea mai multe carosabile separate unul de altul prin benzi de separare;

cedează trecerea - obligaţia unui participant la trafic să se abţină de la mişcare dacă aceasta va impune alţi participanţi, care au prioritate, să modifice în mod brusc direcţia, viteza sau să oprească;

certificat de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului - document oficial de stat care confirmă înmatricularea sau, după caz, înregistrarea vehiculului şi permite posesorului ori mandatarului exploatarea acestuia;

ciclomotor - vehicul cu două sau trei roţi, dotat cu motor cu ardere internă sau electric. Capacitatea cilindrică a motorului cu ardere internă nu depăşeşte 50 cm³, puterea motorului, atît a celui cu ardere internă, cît şi a motorului electric, nu depăşeşte 4kW, iar viteza constructivă a acestuia nu depăşeşte 45 km/h;

circulaţie dirijată - reglementarea acţiunilor participanţilor la trafic prin semnalele agentului de circulaţie sau ale semafoarelor;

cîmp vizual limitat - vizibilitate în direcţia de mers mărginită de parametrii geometrici ai drumului, construcţiile inginereşti, plantaţiile verzi adiacente drumului sau de alte vehicule;
Figura 4. Coloană oficială.

coloană oficială (fig. 4) - coloană de vehicule precedată de un vehicul cu regim prioritar de circulaţie, avînd puse în funcţiune dispozitivele de semnalizare luminoasă de culoare albastră şi/sau roşie, precum şi semnalul sonor special;

comportament agresiv - efectuarea în mod intenționat de către un conducător de vehicul a unor acțiuni sau manevre succesive, neconforme cu normele prezentului Regulament sau regulile de conducere preventivă, prin care acesta creează neîntemeiat obstacole circulaţiei, prejudiciază drepturile altor participanţi la traficul rutier sau îi obligă să ia măsuri suplimentare pentru a preveni producerea unui accident sau a nu pune în pericol siguranţa traficului;

conducător - persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, un grup organizat de oameni, însoţeşte animale izolate, de povară, de călărie sau turme, cirezi etc., precum şi persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului;

conducător începător - conducătorul care are vechime în conducerea autovehiculului de categoria (subcategoria) respectivă mai mică de un an;

conducere preventivă - comportament al conducătorului de vehicul care asigură prevenirea accidentelor în traficul rutier prin neadmiterea situațiilor periculoase în timpul conducerii vehiculului, precum și prin anticiparea și evitarea situațiilor periculoase ce pot fi provocate de ceilalți participanți la trafic;
Figura 5. Depășire.

depăşire (fig. 5) - devansarea unui vehicul în mers, în cazul în care se impune ieşirea de pe banda de circulaţie iniţială. Deplasarea vehiculelor pe o bandă a carosabilului cu o viteză mai mare decît viteza vehiculelor de pe banda alăturată nu se consideră depăşire;

drum cu prioritate (fig.  2 , fig.  8 A, B, C, E ) - drumul semnalizat prin indicatoarele rutiere 1.7.1 - 1.7.5,  2.3  şi  5.2  sau drumul modernizat ori împietruit în raport cu drumul rudimentar;
Figura 6. Drum public.
A - drum E - bandă de separare
B - platforma drumului F - acostament
C - carosabil G - şanţ
D - bandă de circulatie      H - decor


drum public (fig. 6) - orice cale de comunicaţie terestră, inclusiv construcţiile artificiale şi drumurile rudimentare, deschisă pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, administrată de un organ abilitat, precum şi drumurile de acces pe teritoriile adiacente care nu se află în imediata apropiere a drumului. Pe lîngă carosabile, elemente ale drumului se consideră benzile de separare, trotuarele, acostamentele, şanţurile şi decorurile;

echipă mobilă a Poliţiei de Frontieră - formaţiune operaţională alcătuită din poliţişti de frontieră care desfăşoară misiuni conform împuternicirilor stabilite, utilizînd mijloacele de mobilitate auto ale Poliţiei de Frontieră, şi se identifică prin semnele distinctive ale instituţiei;
Figura 7. Echipa mobilă a Serviciului Vamal.

echipă mobilă a Serviciului Vamal (fig. 7) - subdiviziune specială operativă a Serviciului Vamal, creată pentru asigurarea respectării legislaţiei vamale;
Figura 8. Intersecțiile.

intersecţie (fig. 8) - locul de intersectare, joncţiune sau ramificaţie la acelaşi nivel a drumurilor, ale cărui hotare sînt liniile concepute imaginar între începutul curburilor părţii carosabile a fiecărui drum. Ieşirea de pe teritoriul adiacent nu se consideră intersecţie;
Figura 9. Localitate.

localitate (fig. 9) - satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.63 - 5.66;

masă maximă autorizată - masa totală a vehiculului echipat, inclusiv încărcătura, şoferul şi pasagerii, indicată de către întreprinderea producătoare ca maxim admisibilă. Masa maximă autorizată a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiecărui vehicul din care este formată garnitura auto;

maşină autopropulsată - autovehiculul (inclusiv tractorul) destinat executării unor lucrări de construcţii, agricole, silvice sau a altor activităţi;

motocicletă - autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm³. Autovehiculul cu trei roţi (triciclu) sau cu patru roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (cvadriciclu), avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm³ şi masa echipată mai mică de 400 kg, este considerat motocicletă;

motocultor cu remorcă - tractor monoax fără mecanism de direcție, a cărui viteză prin construcție nu depășește 25 km/h, utilizat pentru efectuarea lucrărilor uşoare;

oprire fortuită - imobilizarea vehiculului din cauza defecţiunilor tehnice, eventualului pericol legat de transportarea încărcăturii, starea sănătăţii conducătorului (pasagerului) sau a obstacolului de pe drum;

oprire de serviciu - întreruperea deplasării vehiculului la semnalul de interzicere al agentului de circulaţie, semaforului, la indicator sau pentru a ceda trecerea vehiculului (pietonului) ce are prioritate;

oprire voluntară - imobilizarea vehiculului pe drum, atît cît este necesar pentru a îmbarca sau a debarca persoane ori a încărca sau a descărca bunuri, în timpul în care conducătorul rămîne în vehicul ori în apropierea acestuia, pentru a putea, la nevoie, să-l deplaseze;

parapet - element de siguranță (perete de înălțime mică din piatră, metal etc.), ce servește pentru protecția participanților la trafic prin delimitarea platformei drumului și benzii de separare;

parcare - staţionarea vehiculului într-un loc destinat acestui scop, semnalizat prin indicatoarele  5.26 , 5.48.1 - 5.48.3 şi marcajul  1.1.1d );

participant la trafic - persoana care ia parte la procesul circulaţiei în calitate de conducător, pieton sau pasager;

pieton - persoana care se află pe drum în afara vehiculului şi care nu efectuează lucrări. Pietoni se consideră şi persoanele care se deplasează în fotolii rulante fără motor pentru persoanele cu dizabilități, cei care duc bicicleta, ciclomotorul, motocicleta, săniuţa, un cărucior pentru marfă, cărucioare pentru copii sau fotolii rulante pentru persoane cu dizabilități;

platforma drumului (fig.  6B ) - partea drumului care cuprinde carosabilul (carosabilele), banda (benzile) de separare şi acostamentele acestuia;

prioritate - dreptul primordial în raport cu alţi participanţi la trafic la deplasare în direcţia intenţionată sau la efectuarea manevrei;

remorcă (fig.  1A ) - vehiculul destinat tractării de către un autovehicul;

remorcă uşoară (fig.  1B ) - remorca a cărei masă maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

semiremorcă (fig.  1C, D ) - remorca a cărei masă este preluată parţial de către autovehiculul tractor;

situaţie rutieră - totalitatea factorilor ce caracterizează condiţiile rutiere, existenţa unor obstacole pe sectoarele drumului, intensitatea şi nivelul de organizare a traficului rutier, de care va trebui să ţină cont fiecare conducător la determinarea vitezei, benzii de circulaţie şi a modalităţii de conducere a vehiculului;

staţionare - imobilizarea vehiculului pe drum pentru un motiv, altul decît acela de a îmbarca sau a debarca persoane, de a încărca sau a descărca bunuri, în cazul în care timpul necesar pentru aceasta nu este limitat;

tahograf - aparat de control montat în autovehicul pentru înregistrarea parcursului, vitezei de deplasare și timpului de lucru al echipajului;

teritoriu adiacent drumului - teritoriul din imediata apropiere a drumului (curţi, locuri de parcare, staţii de aprovizionare cu combustibil, întreprinderi etc.);

timp de noapte - intervalul de timp cuprins între sfîrşitul amurgului şi revărsatul zorilor;
Figura 10. Trecerile la nivel cu calea ferată.

trecere la nivel cu calea ferată (fig. 10) - intersectarea drumului la acelaşi nivel cu calea ferată;
Figura 11. Trecerile pentru pietoni.

trecere pentru pietoni (fig. 11) - o parte a carosabilului sau o construcţie denivelată, destinată traversării drumului de către pietoni. Aceste treceri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.50.1 - 5.50.2, 5.51.1 - 5.51.4 şi/sau marcajele rutiere 1.14.1, 1.14.2. În lipsa marcajului rutier, suprafaţa trecerii se limitează prin distanţa dintre indicatoarele rutiere. În limitele intersecţiei, în lipsa indicatoarelor şi/sau a marcajului, trecerea este determinată de lăţimea trotuarelor sau a acostamentelor;
Figura 12. Trotuare.

trotuar (fig. 12) - elementul drumului destinat circulaţiei pietonilor care se află în imediata apropiere de carosabil sau este separat de el cu o zonă verde;

vehicul - sistem mecanic, cu sau fără autopropulsie, destinat transportului de persoane şi bunuri sau echipat cu mecanisme care pot executa anumite lucrări;

vehicul aflat în traficul internaţional - vehicul care se află temporar pe teritoriul unei ţări, nefiind înmatriculat în această ţară, şi care aparţine unei persoane fizice sau juridice avînd domiciliul sau reşedinţa în alt stat;
Figura 13. Vehiculele cu regim prioritar de circulație.

vehicul cu regim prioritar de circulaţie (fig. 13) - vehiculul echipat cu lumini giratorii de culoare albastră şi/sau roşie şi cu semnale sonore speciale;

vehicul de rută - vehiculul de transport în comun (autobuz, troleibuz, tramvai), care este destinat transportării persoanelor pe drumurile publice cu itinerar stabilit şi cu staţii semnalizate prin indicatoarele 5.6.1, 5.6.2,  5.7 ;
Figura 14. Vehicul lent.

vehicul lent (fig. 14) - vehiculul care are prin construcţie viteza maximă de cel mult 30 km/h;
Figura 15. Vehicul lung.

vehicul lung (fig. 15) - vehiculul a cărui lungime depăşeşte 12 m;

vizibilitate redusă - vizibilitatea drumului mai mică de 300 m în perioada amurgului, zorilor, în condiţii de ceaţă, ploaie, ninsoare etc.;
Figura 16. Zonă pietonală.

zonă pietonală (fig. 16) - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor condiţii speciale de circulaţie, avînd intrările şi ieşirile esemnalizate prin indicatoarele 5.57.1, 5.57.2;
Figura 17. Zonă rezidențială.

zonă rezidenţială (fig. 17) - zonă dintr-o localitate unde se aplică condiţii speciale de circulaţie, avînd intrările şi ieşirile semnalizate prin indicatoarele 5.54.1, 5.54.2.